warga tani

Pembangunan Teknologi Pembangunan Teknologi

PERKHIDMATAN DAN AKTIVTI YANG DIJALANKAN

Pembangunan Teknologi

  1. Projek menerusi Kaedah Petak Pemerhatian di Plot Ladang PPTTN dan juga Sektor Kecil.
  2. Merangkumi kadar dan jenis Penggunaan Input Pertanian, Potensi Sesuatu Baka, Tahap Ketahanan, Kepadatan Tanaman dan juga Kaedah Baru Pembiakan Benih di pelbagai jenis tanah.
  3. Secara keseluruhannya, pemerhatian dilakukan berkisar kepada pelbagai aspek Teknologi yang bertujuan mendapatkan maklumat dan input baru untuk Penambahbaikan Teknologi mahupun mengatasi masalah semasa.
  4. Hasil pemerhatian yang konsisten akan memberikan faedah besar kepada Industri Dan Pekebun Kecil dalam bentuk syor teknologi yang boleh digunapakai secara praktis.