warga lpnm

Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman (BPPT) Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman (BPPT)


Unit Khidmat Sokongan & Statistik
 

  1. Menyediakan anggaran keperluan input pertanian termasuk benih nanas dan melaksanakan aktiviti-aktiviti perolehan setiap tahun termasuk penyediaan spesifikasi, dokumen perjanjian dan lain-lain berkaitan.
  2. Menyelaras dan memantau aktiviti pengagihan input pertanian seperti baja, hormon aruhan pembungaan, racun dan lain-lain input mengikut keperluan semasa.
  3. Menyelaras dan memantau aktiviti pendaftaran pembekal benih nanas yang dilaksanakan Pejabat LPNM Wilayah dan Negeri.
  4. Mengumpul dan mengemaskini data perangkaan yang berkaitan dengan keluasan tanaman nanas dan penanam nanas berdaftar LPNM.


Dasar, Akta, Peraturan & Pekeliling
 

  1. Akta Perindustrian Nanas 1957 (Semakan 1990) [Akta 427]
  2. Akta Perindustrian Nanas 1957, Peraturan-Peraturan Perindustrian Nanas (Kawalan Buah) 1979 [peraturan 10 (1)]
  3. Akta Perindustrian Nanas 1957, Peraturan-Peraturan Perindustrian Nanas (Bantuan Kewangan Untuk Pekebun-Pekebun) 1994 [Pindaan 2011]
  4. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2008 : Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Secara Berhemah. Catitan: PPBil 5/1999 adalah dimansuhkan
Mukasurat: 1  2  3