warga lpnm

Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman (BPPT) Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman (BPPT)

OBJEKTIF
 

Projek penanaman nanas yang dirancang, dibimbing dan dilaksanakan di kawasan-kawasan baru di seluruh negara bagi mencapai objektif berikut :-

 1. Meningkatkan pengeluaran buah nanas yang berkualiti dan boleh dipasarkan sama ada di pasaran tempatan mahupun luar negara dengan kadar 6% setahun (DAN).
 2. Memajukan tanah-tanah terbiar dengan tanaman nanas secara berkelompok di samping memberi peluang pekerjaan baru kepada penduduk luar bandar melalui program penanaman nanas.
 3. Menyokong pertumbuhan industri nanas dari segi keperluan bekalan buah nanas ke kilang mengetin, IKS dan pengeksport nanas segar.
 4. Menyalurkan insentif tanaman, pengetahuan dan bimbingan teknologi pengurusan tanaman nanas (TOT) dengan efisien serta secara berterusan kepada penanam nanas.
 5. Menjana pendapatan pengusaha tanaman nanas ke tahap melepasi kadar nilai kemiskinan kebangsaan dan seterusnya ke arah komersial secara pendekatan mini estet.
 6. Meningkatkan kesedaran penanam nanas mengamalkan Amalan Pertanian Baik (APB) dan seterusnya mendapat pengiktirafan MYGAP.

 

CARTA ORGANISASI
 

carta organisasi


FUNGSI BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN TANAMAN


Fungsi-fungsi bahagian dipertanggungjawabkan kepada 3 unit dibawahnya iaitu :-


Unit Pengembangan
 

 1. Memberi khidmat nasihat teknikal dan kepakaran industri nanas dengan melaksanakan program pemindahan teknologi yang teratur dan efektif kepada penanam dan pengusaha nanas.
 2. Melaksanakan seminar, kursus Transfer of Technology (TOT) dan pembangunan insan kepada penanam dan pengusaha nanas untuk mencapai piawaian yang ditetapkan oleh LPNM termasuk Amalan Pertanian Baik (APB).
 3. Memberi nasihat dan bimbingan kepada penanam nanas diperingkat kebun (in-situ) melalui Penyelia Kawasan dan Pegawai Pengembangan.
 4. Membuat penilaian tahap pengetahuan dan penerimaan pemindahan teknologi kepada penanam nanas termasuk penyelia kawasan.


Unit Pembangunan Tanaman
 

 1. Merancang dan menyediakan sasaran keluasan penanaman nanas berdasarkan jumlah peruntukan tahunan yang diterima setiap tahun.
 2. Menggubal polisi dan menyelaras insentif tanaman nanas sama ada dalam bentuk subsidi atau geran kepada sektor pekebun kecil secara keseluruhan atau sebahagian.
 3. Menyelaras dan memantau projek penanaman nanas LPNM sama ada dalam bentuk prestasi fizikal atau kewangan yang dilaksanakan Pejabat LPNM Wilayah dan Negeri mengikut peruntukan seperti berikut:
  1. Projek Bantuan Tanaman Nanas Bagi Ladang Di Bawah 15 Ekar
  2. Projek NBOS / Kelompok
  3. Projek Sistem Tanaman Berbilang
  4. Projek Ladang Kontrak
 4. Menyelaras dan memantau aktiviti pendaftaran penanaman nanas mengikut Akta Perindustrian Nanas 1957, Peraturan-Peraturan Perindustrian Nanas (Kawalan Buah) 1979 (peraturan 10 (1)) yang dilaksanakan Pejabat LPNM Wilayah dan Negeri.
 5. Menyelaras Pentadbiran Sistem Maklumat Industri Nanas (SMIN)

 

Mukasurat: 1  2  3